HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1.      Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. DOOSMIJNHUIS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: DOOSMIJNHUIS gevestigd aan de Zilverschoonbeek 20 te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55.01.28.76;
  2. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DOOSMIJNHUIS een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van DOOSMIJNHUIS heeft ontvangen of met wie DOOSMIJNHUIS in enige rechtsbetrekking staat of voor wie DOOSMIJNHUIS enige rechtshandeling verricht;
  3. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
  4. huurder: de klant die producten van DOOSMIJNHUIS huurt;
  5. huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen DOOSMIJNHUIS en de huurder;
  6. gehuurde: de producten die door de huurder van DOOSMIJNHUIS gehuurd worden;
  7. website: de website www.doosmijnhuis.nl, die door DOOSMIJNHUIS wordt beheerd.

Artikel 2.      Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of werkzaamheden door DOOSMIJNHUIS aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen DOOSMIJNHUIS en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DOOSMIJNHUIS vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3.      Aanbiedingen en offertes

 1. Elke offerte of aanbieding van DOOSMIJNHUIS is vrijblijvend.
 2. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 2 maanden na de offertedatum.
 3. Op verzoek van de klant kunnen producten op maat worden gemaakt. Daarvoor dient een offerte bij DOOSMIJNHUIS te worden aangevraagd.
 4. Op verzoek kunnen de bestelde producten door DOOSMIJNHUIS gemonteerd worden op locatie. Daarvoor dient een offerte bij DOOSMIJNHUIS te worden aangevraagd.
 5. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant.
 6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van DOOSMIJNHUIS binden DOOSMIJNHUIS niet.
 7. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten, ontwerpen e.d. op eerste verzoek van DOOSMIJNHUIS terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan DOOSMIJNHUIS.De door DOOSMIJNHUIS aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden en ontwerpen blijven eigendom van DOOSMIJNHUIS en mogen zonder toestemming van DOOSMIJNHUIS niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 8. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4.      Afbeeldingen en overige gegevens

 1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5.      Prijzen en tarieven

 1. De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde een bedrijf zijn exclusief btw.
 2. De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde een consument en de in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 3. DOOSMIJNHUIS heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 6.      Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
  1. de bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
  2. het aanbod van DOOSMIJNHUIS schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard; of
  3. de offerte van DOOSMIJNHUIS heeft ondertekend en aan DOOSMIJNHUIS heeft geretourneerd.
 2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt DOOSMIJNHUIS de klant via de e-mail een bevestiging dat DOOSMIJNHUIS de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Artikel 7.      Uitvoering van de overeenkomst

 1. DOOSMIJNHUIS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. DOOSMIJNHUIS heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. DOOSMIJNHUIS is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). DOOSMIJNHUIS is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 8.      Uitvoering van werkzaamheden

 1. Indien DOOSMIJNHUIS in opdracht van de klant werkzaamheden uitvoert, zoals het monteren, demonteren of verplaatsen van de producten, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. De klant draagt er zorg voor dat alle zaken, waarvan DOOSMIJNHUIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DOOSMIJNHUIS worden verstrekt.
 3. De klant dient kosteloos voor het volgende zorg te dragen:
  1. dat de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
  2. dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd;
  3. dat de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, bereikbaar is voor de transportmiddelen van DOOSMIJNHUIS of de door haar ingeschakelde derde;
  4. dat de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
  5. dat DOOSMIJNHUIS de beschikking heeft over verlichting, water, elektra en toiletvoorziening;
  6. dat de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd droog, schoon en afsluitbaar is en geschikt is om de werkzaamheden uit te voeren.
 4. Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor DOOSMIJNHUIS de werkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan DOOSMIJNHUIS
 5. De uitgevoerde werkzaamheden zijn opgeleverd op het moment dat DOOSMIJNHUIS aan de klant kenbaar maakt dat het werk gereed is, dan wel op het moment dat de klant het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen.

Artikel 9.      Verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht het door DOOSMIJNHUIS (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies en/of de technische specificaties.
 2. De klant is gehouden DOOSMIJNHUIS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. De klant vrijwaart DOOSMIJNHUIS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 4. Alle gegevens en inlichtingen die door DOOSMIJNHUIS zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
 5. Indien de klant zijn verplichtingen jegens DOOSMIJNHUIS die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens DOOSMIJNHUIS handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die DOOSMIJNHUIS daardoor lijdt.

Artikel 10.   Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DOOSMIJNHUIS zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
 3. Indien de door of namens de klant opgegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan DOOSMIJNHUIS de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft DOOSMIJNHUIS recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant DOOSMIJNHUIS alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 4. DOOSMIJNHUIS is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan DOOSMIJNHUIS, dat in redelijkheid niet van DOOSMIJNHUIS mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 5. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 11.   (Op)levertijden

 1. De door DOOSMIJNHUIS opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.Bij overschrijding van de (op)levertijd is de klant gerechtigd DOOSMIJNHUIS een redelijke termijn te stellen van ten minste 14 dagen waarbinnen alsnog moeten worden (op)geleverd. Blijft (op)levering opnieuw uit, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DOOSMIJNHUIS is gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook.
 2. DOOSMIJNHUIS maakt een aanvang met de (op)levering op het moment dat zij de (aan)betaling van de klant heeft ontvangen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van DOOSMIJNHUIS ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 4. Overschrijding van de opgegeven (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
 5. Indien DOOSMIJNHUIS de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt DOOSMIJNHUIS contact op met de klant om een nieuwe levertijd overeen te komen. De klant kan in een dergelijk geval de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt DOOSMIJNHUIS reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

Artikel 12.   Levering

 1. De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.
 2. Met de klant zijnde een consument wordt een afspraak gemaakt om een geschikte dag en tijdstip overeen te komen voor de levering, tenzij de producten buiten Nederland geleverd dienen te worden. Bij leveringen buiten Nederland wordt de te verwachte leveringsdatum aan de klant kenbaar gemaakt. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Alle vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief verzend-, transport- of (de)montagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de klant de producten via de website bestelt, dan worden de verzend- of transportkosten voordat de klant de bestelling bevestigt aan de klant kenbaar gemaakt.
 4. Vermelde verzend- of transportkosten zijn gebaseerd op levering binnen Nederland. Indien de bestelling buiten Nederland geleverd dient te worden, dan wordt daarvoor apart de transportkosten overeengekomen.
 5. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
 6. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Indien gekochte producten door de klant niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
 7. Levering aan de klant zijnde een bedrijf geschiedt Ex Works (af fabriek) conform de laatste editie van de gepubliceerde Incoterms. Dit betekent dat het risico van de producten over gaat op het moment dat DOOSMIJNHUIS aan de klant mededeelt dat de producten in het bedrijf of magazijn van DOOSMIJNHUIS ter beschikking van de klant staan. De klant en DOOSMIJNHUIS kunnen overeenkomen dat DOOSMIJNHUIS het transport van de producten verzorgt. In een dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de klant. De klant kan zich tegen deze risico's verzekeren. De transportkosten komen voor rekening van de klant.
 8. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product. Alle vereisten kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot alle mogelijke (reclame)belastingen en/of vereiste vergunning(en), zijn voor uitvoering en rekening van de klant.
 9. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van levering ook indien de producten door DOOSMIJNHUIS gemonteerd worden.

Artikel 13.   Herroepingsrecht

 1. De klant zijnde een consument die via de website een product heeft besteld, heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en onveranderd en voorzien van zijn originele labels en verpakkingen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
 2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
 3. DOOSMIJNHUIS zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

Artikel 14.   Klachten

 1. Alle manco’s en/of zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering en in ieder geval binnen 24 uur na de leveringaan DOOSMIJNHUIS gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij DOOSMIJNHUIS meldt, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen en is DOOSMIJNHUIS niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
 2. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

DOOSMIJNHUIS
Zilverschoonbeek 20
5709 PL Helmond
Tel: 06-41190919
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Klachten worden door DOOSMIJNHUIS binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 2. Geringe in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, uitvoering, formaat, e.d. van de geleverde producten leveren voor de klant geen grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
 3. Kleine reparaties en/of herstelwerkzaamheden aan het (op)geleverde geven de klant niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 15.   Garantie

 1. De garantie op de producten is beperkt tot:
  1. fabricagefouten;
  2. klanten die gevestigd zijn binnen Europa;
  3. de garantie die door de fabrikant van de geleverde producten wordt gegeven;
  4. maximaal 1 maand na de (op)levering.
 2. Deze garantie houdt in dat indien het product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, DOOSMIJNHUIS, naar haar keuze, een vervangend product levert of het product herstelt.
 3. De garantie vervalt en klachten over de geleverde en/of gemonteerde producten worden niet in behandeling genomen indien:
  1. de klant gebreken aan het (op)geleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan DOOSMIJNHUIS meldt;
  2. de klant de producten oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig heeft gebruikt of de producten niet goed heeft onderhouden, waaronder o.a. dient te worden begrepen het plaatsen van de producten in ruimtes met een hogere luchtvochtigheidsgraad dan 55%. Bij een hogere luchtvochtigheidsgraad kan DOOSMIJNHUIS niet instaan voor de kwaliteit van de producten;
  3. de klant de producten heeft doorverkocht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen;
  4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
  5. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, weersinvloeden, ontploffingen, reinigingsmiddelen, rook en vuilophoping;
  6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  7. de klant de gebruiksinstructies van DOOSMIJNHUIS niet heeft opgevolgd;
  8. de klant de producten heeft gebruikt voor een andere doel dan het door DOOSMIJNHUIS aangegeven doel.
 4. Het vervangen van producten of herstellen van producten verlengt de garantieperiode niet.
 5. De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van DOOSMIJNHUIS heeft voldaan.
 6. De klant dient DOOSMIJNHUIS of de door DOOSMIJNHUIS ingeschakelde derde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.
 7. De garantie op de geleverde producten is te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie die door haar leveranciers aan DOOSMIJNHUIS op de producten wordt gegeven.

Artikel 16.   Betaling en retentierecht

 1. De via de website bestelde producten kunnen op de volgende wijzen betaald worden:
  1. via iDEAL;
  2. door het factuurbedrag vooraf over te maken op het door DOOSMIJNHUIS kenbaar gemaakte bankrekeningnummer;
  3. door 50% van het factuurbedrag vooraf te betalen en 50% van het factuurbedrag contant bij de levering. In en dergelijk geval wordt bij de contante betaling € 7,26 incl. btw aan de klant als administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De klant dient de van DOOSMIJNHUIS ontvangen facturen te betalen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 3. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
 4. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft DOOSMIJNHUIS het recht de (op)levering op te schorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. DOOSMIJNHUIS is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van DOOSMIJNHUIS op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 8. DOOSMIJNHUIS is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder haar heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.

Artikel 17.   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van DOOSMIJNHUIS, totdat alle vorderingen die DOOSMIJNHUIS op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. Het is de klant niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de klant surseance van betaling is gevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard.
 4. De klant verplicht zich op eerste verzoek van DOOSMIJNHUIS mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de klant uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal verkrijgen.
 5. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DOOSMIJNHUIS te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DOOSMIJNHUIS veilig te stellen.
 6. Indien de klant zijn verplichtingen jegens DOOSMIJNHUIS niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is DOOSMIJNHUIS gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van DOOSMIJNHUIS op volledige schadevergoeding.
 7. Indien DOOSMIJNHUIS gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht DOOSMIJNHUIS toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van DOOSMIJNHUIS zich bevinden.
 8. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van DOOSMIJNHUIS.
 9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan DOOSMIJNHUIS toekomende rechten onverlet.

Artikel 18.   Opschorting en ontbinding

 1. DOOSMIJNHUIS is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. DOOSMIJNHUIS bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
  2. na het sluiten van de overeenkomst DOOSMIJNHUIS ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet zal nakomen.
 2. DOOSMIJNHUIS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, onverminderd het recht van DOOSMIJNHUIS op schadevergoeding.
 3. Voorts is DOOSMIJNHUIS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft DOOSMIJNHUIS het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DOOSMIJNHUIS op schadevergoeding.
 5. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1, 2, 3 of 4 is DOOSMIJNHUIS niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 zijn alle vorderingen van DOOSMIJNHUIS op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar

Artikel 19.   Aansprakelijkheid en verjaring

 1. DOOSMIJNHUIS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. DOOSMIJNHUIS is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart DOOSMIJNHUIS tegen alle aanspraken ter zake.
 3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. DOOSMIJNHUIS is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 4. DOOSMIJNHUIS is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door DOOSMIJNHUIS (op)geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door DOOSMIJNHUIS (op)geleverde, sluit DOOSMIJNHUIS iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
 6. DOOSMIJNHUIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van DOOSMIJNHUIS in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 7. De klant is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die DOOSMIJNHUIS tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de klant heeft opgeslagen.
 8. DOOSMIJNHUIS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen aan zaken van de klant waaraan dan wel waarop DOOSMIJNHUIS werkzaamheden verricht.
 9. DOOSMIJNHUIS is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, enige gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de klant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door DOOSMIJNHUIS of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DOOSMIJNHUIS.
 10. DOOSMIJNHUIS is nimmer aansprakelijk voor de bevestigingsmethoden door de klant toegepast teneinde de geleverde producten te monteren en te bevestigen. De klant vrijwaart DOOSMIJNHUIS daarnaast geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door personeel van de klant of derden.
 11. DOOSMIJNHUIS is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 12. Indien DOOSMIJNHUIS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DOOSMIJNHUIS beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DOOSMIJNHUIS gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DOOSMIJNHUIS beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DOOSMIJNHUIS of haar ondergeschikten.
 14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens DOOSMIJNHUIS vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens DOOSMIJNHUIS kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 20.   Overmacht

 1. DOOSMIJNHUIS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; inbraak; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; storing in de stroomvoorziening; internetstoring; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan DOOSMIJNHUIS door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van DOOSMIJNHUIS of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van DOOSMIJNHUIS of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van DOOSMIJNHUIS.
 3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal DOOSMIJNHUIS niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren, zullen zowel DOOSMIJNHUIS als de klant gehouden zijn om die te benutten.
 4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst (op)geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 21.   Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 22.   Intellectuele eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door DOOSMIJNHUIS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft DOOSMIJNHUIS de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
 3. Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DOOSMIJNHUIS de ter beschikking gestelde concepten, ontwerpen, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 23.   Beveiliging en internet

 1. DOOSMIJNHUIS zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

Artikel 24.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen DOOSMIJNHUIS en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en DOOSMIJNHUIS worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DOOSMIJNHUIS gevestigd is.De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat DOOSMIJNHUIS schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: VERHUUR

De in dit hoofdstuk verhuur opgenomen bepalingen zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien de klant producten huurt van DOOSMIJNHUIS.

Artikel 25.   Offerte

 1. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de offerte van DOOSMIJNHUIS heeft ondertekend en aan DOOSMIJNHUIS heeft geretourneerd.

Artikel 26.   Prijzen

 1. Genoemde huurprijzen zijn exclusief btw en exclusief transport-, montage- en demontagekosten, tenzij anders vermeld. Voor de huurder zijnde een consument zijn genoemde huurprijzen inclusief btw.
 2. De huurprijs is gebaseerd op basis van een huurperiode van een volle kalendermaand. Indien het gehuurde niet bij aanvang van een maand, maar gedurende een maand aan de huurder ter beschikking wordt gesteld, dan wordt de huur van de volle maand aan de huurder in rekening gebracht. Indien het gehuurde niet aan het einde van een maand verwijderd wordt, maar gedurende een maand, dan wordt de huur van de volle maand aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 27.   Huurperiode en opzegging

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en voor een minimale periode van 4 maanden.
 2. De huurder kan na een periode van 4 maanden de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalenderweken.
 3. Indien de huurder wenst dat het gehuurde voor het verstrijken van de eerste 4 maanden van de huurovereenkomst gedemonteerd en/of geretourneerd wordt, dan wordt de huur voor de volle 4 maanden aan de huurder in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 28.   Verplichtingen van de huurder

 1. De huurder is verplicht het gehuurde schoon te houden en te houden in goede staat. Onder goede staat wordt de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de huurder ter beschikking is gesteld verstaan.
 2. De huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader te behandelen, al het nodige te doen om het gehuurde in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.
 3. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
 4. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
 5. De huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, elk ander gebruik is hem strikt verboden.
 6. De huurder dient alle bij het gehuurde afgeleverde dan wel medegedeelde instructies, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.
 7. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan DOOSMIJNHUIS te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van DOOSMIJNHUIS. Bovendien is de huurder verplicht actief mee te werken, teneinde DOOSMIJNHUIS de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.
 8. Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij DOOSMIJNHUIS daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.
 9. Indien de huurder niet in staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde na beëindiging van de huurperiode aan DOOSMIJNHUIS ter beschikking te stellen, is de huurder aan DOOSMIJNHUIS een door DOOSMIJNHUIS te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde op basis van de op dat moment geldende verkoopprijs van het gehuurde.
 10. Voor iedere vertraging in de terbeschikkingstelling van het gehuurde na het eindigen van de huurperiode, is de huurder een in redelijkheid door DOOSMIJNHUIS te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van DOOSMIJNHUIS op volledige schadevergoeding.
 11. Indien het gehuurde door DOOSMIJNHUIS dient te worden gemonteerd en/of gedemonteerd, dan dient de huurder dit minimaal 14 kalenderdagen voor het moment van de montage en/of demontage bij DOOSMIJNHUIS af te roepen. Daarbij blijft de dag van terbeschikkingstelling en/of oplevering bij (de)montage de datum die zal gelden voor peildatum  voor de start en/of beëindiging van de huurperiode. 

Artikel 29.   Schade aan het gehuurde en verzekering

 1. De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde. Het is huurder nimmer toegestaan om enige wijziging of reparatie aan het gehuurde uit te voeren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van DOOSMIJNHUIS.
 2. Bij schade aan of verlies van het gehuurde is de huurder verplicht DOOSMIJNHUIS hier zo spoedig mogelijk over in te lichten en vervolgens de instructies van DOOSMIJNHUIS op te volgen. Kosten ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies zijn voor rekening van de huurder.
 3. De huurder dient alle maatregelen te nemen die het doel hebben de schade zoveel mogelijk te beperken.
 4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde door de huurder te zijn verzekerd. DOOSMIJNHUIS is gerechtigd een kopie van de betreffende polis te vragen.

Artikel 30.   Eigendom

 1. DOOSMIJNHUIS blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht de duur van de huurperiode.
 2. Vergoedingen op basis van de verkoopprijzen van het gehuurde van de huurder aan DOOSMIJNHUIS voor schade dan wel voor vermissing van het gehuurde geven de huurder geen aanspraken op (enig deel van) het eigendom van het gehuurde.

Artikel 31.   Aansprakelijkheid

 1. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.
 2. DOOSMIJNHUIS is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, welke de huurder na de in ontvangstneming mocht oplopen. DOOSMIJNHUIS is evenmin aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gehuurde, aan de huurder en/of derden. De huurder is gehouden DOOSMIJNHUIS schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, welke derden tegen DOOSMIJNHUIS aanhangig maken, ter zake door en/of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 55.01.28.76.